Hvordan kan Danske Skoleelever hjælpe?

Danske Skoleelever tilbyder strukturerede elevinddragelsesforløb til interesserede skoler. Vi skræddersyer forløb, så form, varighed og indhold passer til den enkelte skole. Vi udbyder kurser for lærere, skoleledere og interesserede i forvaltninger samt klassebesøg for elever. Uanset sammensætningen vil et elevinddragelsesforløb:

  1. Uddybe vigtigheden af at prioritere elevinddragelse for alle deltagere.
  2. Give elever og lærere konkrete værktøjer og øvelser til brug i undervisningen.
  3. Lære både elever og lærere, hvordan de kan gribe processen med at øge elevinddragelse an.

Elevinddragelseskurser

Alle vores kursusforløb tilpasses i varighed og omfang, så det opfylder det pågældende behov. Vi arbejder dog som oftest inden for en række kursusudbud, som er oplistet nedenfor:

Elevinddragelseskurser

Alle vores kursusforløb tilpasses i varighed og omfang, så det opfylder det pågældende behov. Her er vores anbefalinger listet

Disse oplæg eller workshops er en kortere indføring og præsentation af Danske Skoleelevers arbejde med elevinddragelse. Oplægget vil indeholde en indføring i vores erfaringer med elevinddragelsens rækker og rammer samt effekterne af at inddrage eleverne i undervisningen. Her præsenterer vi værktøjer og redskaber, som kan anvendes til at understøtte elevinddragelsesprocessen og visuelt gøre det tydeligt, hvor og hvordan der kan opnås indflydelse i undervisningen. Oplægget kan henvende sig til det pædagogiske personale, skoleledere eller andre interessenter i skoleforvaltningen.

Varighed: 1-1½ time

Dette er et forløb, hvor arbejdet med elevinddragelse er dybdegående og involverer både lærere og elever. Forløbet består af inspirationskurser, interven-
tioner i praksis ved klassebesøg samt sparringsgruppemøder. Projektet udvikles og gennemføres på baggrund af viden, erfaringer og evalueringerne fra
de deltagende lærere i Elevinddragelsesprojektet på 8. klassetrin og i Elevinddragelsesprojektet på mellemtrinnet. Forløbet bliver revideret og tilpasset de læringsmæssige forudsætninger på det ønskede klassetrin.

I forløbet vil lærere og elever i samarbejde med Danske Skoleelevers pædagogiske konsulenter og sekretariatsfrivillige arbejde med refleksion og dialog over elevinddragelse som metode. Der præsenteres værktøjer der kan øge elevernes deltagelse og motivation for læring, som herigennem kan skabe en positiv undervisningskultur i klasselokalet.

Forløbet indeholder

  • Klassebesøg
  • Kurser for pædagogisk personale og ledere
  • Sparringsmøder for pædagogisk personale

Dette kursus afholdes for det pædagogiske personale på en given skole eller på flere skoler i kommunen.  Elevinddragelse handler om aktiv deltagelse, gensidig feedback og om at skabe en klasse- og skolekultur, der bygger på værdier som faglig og social ansvarlighed, demokratisk sindelag og fællesskabsfølelse. Elevinddragelse har konsekvenser for didaktikken og vedrører arbejdsformer og progressionstempo samt undervisningens temaer og kommunikations- og interaktionsformer.

Med dette oplæg/workshop kan vi sammen sætte motiverende og elevinddragende læringsmiljøer på dagsordenen og inspirere jer som pædagogisk personale til at fokusere på elevinddragelse i undervisningen. I vil blandt andet blive introduceret til den bagvedliggende teori samt konkrete ”undervisningsgreb”, der kan sættes direkte i spil i undervisningen. Herudover vil deltagerne blive præsenteret for og afprøve nogle af de øvelser og værktøjer, som ligger i Danske Skoleelevers elevinddragelseskurser for elever og lærere. Formålet er, at deltagerne får reflekteret over samt får viden om og kompetencer til at understøtte elevernes arbejde med og udvikling mod øget elevinddragelse i undervisningen.

Her afholdes kursusdag for skoleledere og kommunale konsulenter. Formålet med dette kursus er at klæde de kommunale konsulenter på til at arbejde med
læringsorienteret ledelse for hermed på bedste vis at understøtte eleverne og lærernes arbejde med elevinddragelse i klassen. At arbejde med elevinddrag-
else i undervisningen kræver gode pædagogiske rammer for samarbejdet, hvilket skolelederen og de kommunale konsulenter netop kan understøtte med ind-
sigt i elevinddragende undervisning og værktøjer.

På elevinddragelseskurset bliver deltagerne introduceret til teori og Danske Skoleelevers overvejelser bag
elevinddragelseskurserne. Herudover vil deltagerne blive præsenteret for og afprøve nogle af de øvelser og værktøjer, som ligger i Danske Skoleelevers
elevinddragelseskurser for elever og lærere. Formålet er, at deltagerne får reflekteret over samt får viden om og kompetencer til at understøtte elevernes
og lærerens arbejde med og udvikling mod øget elevinddragelse i undervisningen.

Dette er et kursus for det pædagogisk personale. Her kan man samle alle interesserede lærere fra alle kommunens skoler til en inspirationsdag med fokus på elevinddragelse. Her vil deltagerne bliver præsenteret for værktøjer, refleksionsøvelser og teori vedrørende elevinddragelse.

Konkret vil deltagerne blive præsenteret for og afprøve nogle af de øvelser og værktøjer, som præsenteres i Danske Skoleelever elevinddragelseskurser for elever og lærere. Derudover skal lærerne selv formulere konkrete målsætninger for, hvordan de ønsker at arbejde struktureret med øget elevinddragelse i deres egen undervisning. Formålet med kursusdagene er således, at lærerne får viden om elevinddragelse og får reflekteret over og afprøvet metoder og værktøjer til at øge elevinddragelsen.

”Jeg reflekterer mere over min lærerrolle som underviser. Jeg er blevet opmærksom på, at det er mega vigtigt, at de [eleverne] føler sig hørt og set og får feedbacken og får anerkendelsen. Det lyder, som om jeg ikke vidste det før, det vidste jeg jo godt – men nu er der kommet mere handling på.” (Lærer)